Termeni si condiții

Termeni și Condiții Generale de utilizare a site-ului www.sbdromania.ro. Acest site web aparține companiei EMEN LIFTING S.R.L.

I. Dispoziții de bază
Acești Termeni și Condiții Generale reglementează relațiile dintre părțile contractante ale contractului de vânzare, unde o parte este reprezentată de compania EMEN LIFTING S.R.L., cu sediul înMunicipiul Satu Mare, strada Careiului, Bloc C45, Ap. 1 număr de identificare al companiei înSatu Mare 36764513, în calitate de vânzător (denumită în continuare „Vânzător”) și cealaltă parte, reprezentată de cumpărător, care poate fi și consumator (denumit în continuare „Cumpărător”). Mai multe informații despre Vânzător sunt disponibile pe site-ul www.sbdromania.com în secțiunea „Contact “.
Cumpărătorul poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România.
Consumatorul este o persoană fizică care are vârsta peste 16 ani care atunci când încheie și execută contractul de consum, nu acționează în sfera activității sale comerciale sau altei activități antreprenoriale.
Relațiile juridice între Vânzător și Consumator, care nu sunt reglementate în mod expres de prezenții Termeni și condiții, sunt reglementate de dispozițiile relevante din lege, Codul civil, precum și reglementările subsecvente referitoare protecția drepturilor consumatorilor.
În sensul Termenilor și Condițiilor Generale, prin persoană juridică se înțelege entitatea juridică care este înființată și funcționează în conformitate cu prevederile legale aplicabile și care acționează în cadrul activității sale comerciale în conformitate și în limitele autorizațiilor și licențelor deținute. Dacă Cumpărătorul indică un număr de identificare (CUI/CIF) în comandă, atunci acesta este încunoștințat cu privire la faptul că și în cazul lui sunt valabile regulile prevăzute în Termenii și Condițiile Generale pentru persoane juridice.
Relațiile juridice dintre Vânzător și Cumpărător, persoană juridică, nereglementate în mod expres de acești Termeni și Condiții Generale sau în relațiile dintre Vânzător și Cumpărător, vor fi reglementate de dispozițiile legale relevante, și anume Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările subsecvente.
Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință prezenții Termeni și Condiții Generale, din care fac parte integrantă atât „Politica de garanție și retur”, cât și documentul „Livrare”, precum și condițiile serviciului comandat și/sau autorizația furnizată și că este de acord cu conținutul acestora, în versiunea valabilă și aplicabilă la momentul plasării comenzii.
Cumpărătorul este conștient de faptul că, prin achiziția de produse, care se află în oferta comercială a Vânzătorului, el nu dobândește niciun drept de a utiliza mărcile înregistrate, denumirile comerciale, siglele companiei sau brevetele Vânzătorului ori ale altor companii, cu excepția cazului în care a fost convenit altfel într-un caz concret printr-un contract specific.

II. Contractul de vânzare
1. Încheierea contractului de vânzare
Pentru Cumpărătorul persoană fizică, oferta/propunerea de a încheia un contract de vânzare este reprezentată de produsele oferite de Vânzător pe site, iar contractul de vânzare - se încheie ca urmare a plasării unei comenzi ferme de către Cumpărătorul persoană fizică și acceptarea comenzii de către Vânzător. Vânzătorul confirmă această acceptare fără întârziere Cumpărătorului printr-un e-mail informativ pe adresa de e-mail introdusă, această confirmare nu influențează încheierea contractului. Contractul rezultat (inclusiv prețul convenit) poate fi modificat sau anulat numai prin acordul părților sau din motive legale. În acest sens Cumpărătorul va trimite o solicitare pe adresa de e-mail sbdromania@gmail.com. Pentru excepții de la această procedură, a se vedea punctul VI. Comanda.
Pentru Cumpărătorul persoană juridică, oferta de a încheia un contract de vânzare - este reprezentată de comanda fermă plasată de către Cumpărătorul persoană juridică, iar contractul de vânzare în sine se încheie la momentul trimiterii consimțământului obligatoriu al Vânzătorului către Cumpărătorul persoană juridică, referitor la această propunere. Vânzătorul nu răspunde pentru nicio eroare în transmiterea datelor. Contractul se încheie în limba română.
Contractul încheiat va fi arhivat de către Vânzător pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la încheierea acestuia, sau cel mult pentru perioada de timp prevăzută în legislația relevantă, în scopul îndeplinirii sale cu succes. Contractul nu este accesibil terțelor părți, care nu participă la încheierea și desfășurarea acestuia. Etapele încheierii contractului descrise în alineatele precedente din prezenții Termeni și Condiții Generale sunt prezentate în mod clar, urmând a fi respectate atât de către Cumpărătorii persoane fizice cât și de Cumpărătorii persoane juridice.
Cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și de a corecta comanda înainte de a o trimite. Acești Termeni și Condiții Generale sunt disponibili pe site-ul www.sbdromania.ro de unde Cumpărătorul îi poate descărca și arhiva.
Costul utilizării mijloacelor de comunicare la distanță (telefon, internet etc.) pentru a plasa o comandă sunt la valoarea normală, depinzând de tariful serviciilor de telecomunicații utilizate de Cumpărător.
În cazul în care Cumpărătorul persoană fizică comandă servicii, atunci prin prezenta își exprimă acordul să fie furnizate înainte de expirarea termenului legal de retragere.

2. Livrarea obiectului achiziției
Prin contractul de vânzare, Vânzătorul se obligă să predea Cumpărătorului bunul, să furnizeze conținutul digital/licența, care face obiectul achiziției și să îi permită să dobândească dreptul de proprietate/licența asupra acestuia/acesteia, iar Cumpărătorul se obligă să preia bunul/conținutul digital și să plătească Vânzătorului prețul de achiziție.
Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunului și, prin urmare, Cumpărătorul devine proprietarul numai după plata integrală a prețului de achiziție. Această regulă se aplică și atunci când se achiziționează o licență sau un serviciu.
Vânzătorul are obligația de a înmâna bunul Cumpărătorului, împreună cu toate documentele referitoare la acesta. De la data înmânării bunului, Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunului/licenței în conformitate cu termenii stipulați în contract.
Vânzătorul îndeplinește obligația de a preda bunul Cumpărătorului, dacă îi permite să dispună de bunul respectiv, la locul executării și îl informează la timp. Obligația de predare a bunului se considera îndeplinită în momentul preluării acestuia de către Cumpărător în termenii și condițiile stabilite conform politicii de livrare, pe care cumpărătorul o acceptă prin acceptarea prezenților Termeni și Conditii Generale.
În cazul în care Vânzătorul trebuie să trimită bunul:
a. pentru Cumpărătorul – persoană juridică: Vânzătorul va preda bunul primului transportator, în vederea efectuării transportului către Cumpărător și îi va permite Cumpărătorului să beneficieze de toate drepturile, inclusiv dreptul de proprietate, în baza contractului de transport încheiat cu transportatorul,
b. pentru Cumpărătorul – persoană fizică: Vânzătorul acordă dreptul de proprietate Cumpărătorului - persoană fizică, numai după ce transportatorul îi livrează bunul.
Vânzătorul va preda Cumpărătorului obiectul achiziției în cantitatea, calitatea și designul convenite.
În cazul în care nu este convenit modul în care trebuie să fie ambalat bunul, Vânzătorul trebuie să împacheteze bunul în mod obișnuit susceptibil, să asigure păstrarea și protejarea bunului. Dacă nu există un mod obișnuit de împachetare, atunci împachetarea se va realiza în modul necesar pentru păstrarea și protejarea bunului. În același mod, Vânzătorul va asigura bunul pentru transport.
În vederea reducerii la minimum a daunelor și a asigurării aprovizionării fără probleme, Vânzătorul își rezervă dreptul de a livra mărfurile către un Cumpărător, care într-o singură comandă și/sau într-o singură zi, a comandat mărfuri în valoare totală, care depășește 17000 LEI, inclusiv TVA, numai după plata integrală a prețului total de achiziție. Odată ce Cumpărătorul plătește prețul total de achiziție al mărfurilor cumpărate, Vânzătorul va efectua expedierea în conformitate cu cerințele Cumpărătorului prevăzute în comandă.

III. Securitatea și protecția informațiilor
Vânzătorul prin prezenta informează Cumpărătorul că, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), va prelucra datele cu caracter personal ale Cumpărătorului în procesul de încheiere a contractului de vânzare.
Temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
Cumpărătorul poate oricând să verifice și să modifice informațiile personale furnizate. De asemenea, după conectarea pe site-ul magazinului online, Cumpărătorul are posibilitatea să își anuleze înregistrarea/închidă contul prin accesarea secțiunii „Contul meu”.
Cumpărătorul poate, prin bifarea căsuței aferente, înainte de trimiterea comenzii, să își exprime consimțământul, în sensul prevederilor GDPR, ca Vânzătorul să prelucreze și stocheze datele sale cu caracter personal, care sunt necesare Vânzătorului pentru a trimite informații despre produse noi, reduceri și promoții pentru mărfurile oferite și să le prelucreze în toate sistemele sale informaționale, legate de trimiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la mărfurile oferite.
Cumpărătorul își poate retrage oricând consimțământul acordat cu privire la primirea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la mărfurile oferite. Ulterior retragerii consimțământului, Vânzătorul va asigura ștergerea imediată a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului. Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scris prin trimiterea unei solicitări/e-mail pe următoarea adresa de email sbdromania@gmail.com.ro. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dvs. personale efectuate pe baza consimțământului dvs. acordat înainte de retragerea acestuia.
Vânzătorul declară că toate datele personale sunt confidențiale și nu vor fi făcute publice, furnizate terților etc. cu excepția situațiilor legate de distribuție sau de plata mărfurilor comandate (notificarea numelui, numărului de cont și adresei de livrare). Vânzătorul va acționa astfel încât persoanei vizate să nu-i fie afectate drepturile, în special dreptul la păstrarea demnității umane și, de asemenea, să asigure protecția împotriva intervențiilor neautorizate în viața privată și personală a persoanei vizate. Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu legile aplicabile din România, în special cu GDPR. Cumpărătorul are dreptul de a accesa și de a rectifica datele sale personale (prin formularul de contact citat, inclusiv dreptul de a solicita explicații și eliminarea statutului neconform/eronat și a altor drepturi legale asupra acestor date).
Cumpărătorul, în baza unei cereri scrise gratuite are dreptul să se opună prelucrării continue a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile GDPR, ca urmare a unei astfel de cereri Vânzătorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Vânzătorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
De asemenea, potrivit GDPR, Cumpărătorul are dreptul de a solicita ștergerea datelor personale situație în care Vânzătorul este obligat să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. Vânzătorul, prin prezenta, informează Cumpărătorul că, în conformitate cu prevederile GDPR, se presupune că datele personale ale Cumpărătorului vor fi furnizate și puse la dispoziția următoarelor terțe părți, respectiv cercul de beneficiari:
• Cargus S.R.L., cu sediul în București, Str. 11 Iunie nr. 14, sector 4, CUI RO3541906, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4892/2022.
În cadrul procedurii de reclamație, se solicită de la clienți următoarele informații: nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail și semnătură sau semnătura digitală. Toate datele cu caracter personal obținute în acest mod sunt prelucrate exclusiv în scopul necesar soluționării reclamației și în conformitate cu GDPR.
Vânzătorul poate în continuare, în cazul exprimării acordului, să prelucreze așa-numitele „cookie-uri”, astfel încât să faciliteze furnizarea serviciilor societății informaționale, în conformitate cu prevederile directivei (UE) privind protecția datelor cu caracter personal în scopul „cookies” sau instrumentelor similare, și se asigură că utilizatorii cunosc informațiile care sunt stocate în echipamentul terminal. Utilizatorii au opțiunea de a refuza să fie stocate „cookie-urile” sau instrumentele similare, pe dispozitivele lor terminale, de ex. prin rularea funcționalității anonime de navigare în browser.
Pentru a preveni infracționalitatea și a reduce la minimum daunele, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comenzile deja plasate în următoarele cazuri: plasarea și refuzarea a mai mult de două comenzi în sistemul de plată la livrare, mai mult de 2 comenzi ulterior anulate de către client, folosirea unui limbaj tendențios, încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, etc. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens. În cazul problemelor legate de comandă, Cumpărătorul poate contacta Vânzătorul prin e-mail la sbdromania@gmail.com sau la numărul de telefon 0040 758350467, 0040 747472107.

IV. Programul de funcționare
Comenzi prin internet sau prin personalul de vânzări:
Orar:
confirmarea automată a comenzii: Luni – Duminică: 00-24h
e-mail, telefon: Luni - Duminică: 00-24h

În cazul căderii sistemului informațional sau al unei situații de forță majoră, Vânzătorul nu este obligat să răspundă pentru nerespectarea orelor de funcționare.
Clienții vor fi informați despre programul de funcționare aferent zilelor de sărbători legale pe www.sbdromania.ro.

V. Prețuri
Toate prețurile sunt contractuale. Pe platforma web a magazinului online preţurile sunt întotdeauna actuale și valabile. Prețurile sunt finale și includ TVA, după caz, și orice alte taxe și comisioane pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru obținerea mărfurilor, acest lucru nu se referă la taxele de transport și alte taxe similare.
Prețurile promoționale sunt valabile până la epuizarea stocurilor cu menționarea numărului de bucăți a mărfurilor la promoție sau pentru o perioadă determinată de timp.
Prețul inițial înseamnă prețul produsului/serviciului/licenței la care SBD Romania oferit produsul/serviciul/licența în cauză fără a ține cont de totalul bonusurilor posibile, de campaniile de marketing pentru susținerea vânzărilor și a altor promoții de reduceri în cadrul magazinului online propriu.

VI. Comanda
Cumpărătorul primește mărfurile la prețul valabil în momentul comenzii. Cumpărătorul persoană fizică are posibilitatea de a cunoaște prețul total, inclusiv TVA și toate celelalte taxe (Taxă timbru verde etc.) înainte de efectuarea comenzii. Acest preț va fi menționat în comandă și în mesajul care confirmă primirea comenzii. Cumpărătorul persoană fizică are posibilitatea să afle cât timp este valabilă oferta sau prețul, înainte de a efectua comanda.
Puteți comanda în următoarele moduri:
• prin intermediul magazinului online SBDRomania.ro
Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că pot exista cazuri în care comanda nu poate fi onorată sens în care nu se încheie niciun contract între Vânzător și Cumpărător, cu titlu de exemplu dacă Cumpărătorul comandă mărfurile la un preț publicat din greșeală, din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic intern al Vânzătorului. Într-un astfel de caz, Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre acest fapt și va avea dreptul să se retragă din contract.
Vânzătorul își rezervă dreptul de a declara invalid contractul de vânzare în cazul în care datele cu caracter personal au fost utilizate în mod abuziv, cardul a fost utilizat în mod abuziv etc., sau din cauza intervenției unei autorități administrative sau judiciare, Cumpărătorul va fi informat despre o astfel de procedură.
Cumpărătorul ia la cunoștință că, în cazurile de mai sus contractul de vânzare nu se poate încheia în mod valabil.
Comanda va fi onorată Cumpărătorului la prețul valabil în momentul comenzii.

VII. Retragere din contract
Retragere din contract de către Cumpărătorul care este o persoană fizică
În conformitate cu prevederile legii privind protecția consumatorilor cu privire la vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii în baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara spațiului Vânzătorului, cu modificările și completările anumitor legi, Cumpărătorul are dreptul de retragere din contractul încheiat în acest mod fără a preciza un motiv, în termen de 14 zile de la data primirii mărfurilor sau de la încheierea contractului pentru prestarea de servicii, caz în care este necesar ca în această perioadă să trimită Vânzătorului o scrisoare sau o notificare pe un alt suport durabil (e-mail) de retragere din contract. Cumpărătorul are acest drept chiar dacă mărfurile comandate prin internet au fost preluate personal la locul de livrare al Vânzătorului.
Pentru informații cu privire la adresa la care va trebui sa trimiteți formularul de retragere și produsele, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0040 758350467, 0040 747472107.
sau la adresa de e-mail sbdromania@gmail.com.
Cumpărătorul are dreptul în acest termen să despacheteze mărfurile/bunurile după preluare și să le testeze în același mod cum se obișnuiește într-un magazin clasic, în măsura necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare al bunurilor. Mărfurile/bunurile trebuie returnate de către Cumpărătorul persoană fizică, complet, cu documentație completă, nedeteriorate, curate, de preferință inclusiv cu ambalajul original, în starea și valoarea în care au fost preluate mărfurile. Cumpărătorul răspunde numai pentru diminuarea valorii mărfurilor, care rezultă din manipularea dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili caracteristicile și modul de funcționare al mărfurilor. Cumpărătorul persoană fizică nu răspunde pentru reducerea valorii mărfurilor dacă Vânzătorul nu a respectat obligația de informare privind dreptul consumatorului de a se retrage din contract în conformitate cu legea privind protecția consumatorilor în cazul vânzării la distanță.
În cazul în care mărfurile sunt complete, inclusiv ambalajul original, intacte și nu prezintă semne de utilizare, Vânzătorul prelungește perioada menționată mai sus de 14 zile pentru returnarea mărfurilor/bunurilor, la 30 de zile calendaristice de la data primirii mărfurilor.
În conformitate cu legea menționată mai sus și luând în considerare natura sortimentului care se vinde, mărfurile/bunurile vândute în secțiunea ECHIPAMENT SPORTIVĂ nu pot fi returnate, dacă au fost despachetate, folosite sau prezintă semne de utilizare.
Banii pentru mărfurile/bunurile returnate vor fi returnați Cumpărătorului persoană fizică în cel mult 14 zile de la primirea notificării de retragere din contract.
Cu excepția cazului, în care retragerea este convenită în mod expres, consumatorul nu se poate retrage din contracte:
a) în cazul furnizării unui serviciu, dacă prestarea sa a fost începută cu consimțământul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost instruit în mod corespunzător despre faptul că, prin exprimarea unui astfel de consimțământ, pierde dreptul de retragere din contract după furnizarea serviciului complet, și dacă serviciul a fost furnizat complet,
b) în cazul vânzării de bunuri sau prestării de servicii, al căror preț depinde de fluctuația prețurilor pe piața financiară, pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot apărea în perioada de retragere din contract,
c) în cazul vânzării mărfurilor realizate la cerințele specifice ale consumatorului, bunuri personalizate sau bunuri destinate special unui anume consumator,
d) în cazul vânzării de mărfuri, care se deteriorează rapid sau perisabile,
e) în cazul vânzării mărfurilor închise într-un ambalaj de protecție, care nu sunt adecvate să fie restituite din motive de sănătate sau igienă și a căror ambalaj de protecție a fost deteriorat,
f) în cazul vânzării mărfurilor, care prin natura lor pot fi amestecate inseparabil cu alte mărfuri după livrare,
g) în cazul vânzării băuturilor alcoolice, al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, a căror livrare poate fi făcută nu mai devreme de 30 de zile și al căror preț depinde de fluctuația prețurilor pe piață, pe care Vânzătorul nu le poate influența;
h) în cazul efectuării de reparații sau întreținere urgentă pe care consumatorul le-a solicitat în mod explicit Vânzătorului; acest lucru nu se aplică contractelor de prestări servicii și contractelor de vânzare a mărfurilor, altele decât piesele de schimb necesare reparației sau întreținerii, dacă acestea au fost încheiate în timpul vizitei Vânzătorului la consumator, iar consumatorul nu a comandat aceste servicii sau bunuri în avans,
i) în cazul vânzării de înregistrări audio, înregistrări video, înregistrări audio-vizuale, cărți sau programe software vândute în ambalaje de protecție dacă consumatorul a despachetat ambalajul,
j) în cazul vânzării de publicații periodice, cu excepția vânzărilor în baza unui abonament și vânzarea de cărți, care nu sunt furnizate în copertă de protecție,
k) în cazul furnizării serviciilor de cazare, în alt scop decât cazarea, transportul de mărfuri, închirierea de autoturisme, furnizarea de servicii de catering sau prestarea de servicii aferente activităților de agrement și în baza cărora Vânzătorul se obligă să furnizeze astfel de servicii la timpul convenit sau în termenul convenit,
l) în cazul furnizării de conținut electronic, în alt mod decât pe un material tangibil, dacă furnizarea acestuia a început cu acordul expres al consumatorului și consumatorul a declarat că a fost înștiințat în mod corespunzător că își pierde dreptul de retragere din contract prin exprimarea acestui consimțământ.
În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din contract în termenul menționat, pentru grăbirea soluționării retragerii recomandăm să livreze mărfurile pe adresa Vânzătorului împreună cu scrisoarea de însoțire, cu un eventual motiv de retragere (opțional), cu numărul documentului de achiziție și numărul de cont bancar cu mențiunea dacă suma va fi achitată în numerar sau dacă va fi cheltuită pentru următoarea achiziție.
Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, dacă se retrage din contract, va suporta costurile de returnare a mărfii către Vânzător și, dacă se retrage din contractul de la distanță, costul returnării mărfurilor, care prin natura lor nu pot fi returnate prin poștă.
Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, dacă împreună cu mărfuri sunt furnizate și cadouri, acordul de donație dintre Vânzător și Cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care se exercită dreptul de retragere din contract al consumatorului, acordul de donație își pierde valabilitatea și Cumpărătorul este obligat să returneze împreună cu mărfurile și cadourile oferite împreună cu acestea. Dacă nu sunt returnate, aceste valori vor fi percepute ca o îmbogățire nedreaptă a Cumpărătorului.
Retragere din contract de către Cumpărătorul care este o persoană juridică
În cazul în care Cumpărătorul este o persoană juridică, i se poate oferi o retragere substitutivă din contractul de vânzare - cumpărare, în funcție de starea bunurilor returnate, de garanția pierdută și de prețul curent al mărfurilor returnate. Starea mărfii este evaluată de Vânzător. În cazul în care nu se convin condițiile acceptabile pentru ambele părți, mărfurile vor fi returnate pe cheltuiala Vânzătorului. Vânzătorul are dreptul să perceapă Cumpărătorului orice costuri suplimentare suportate.
În scopul protejării drepturilor Cumpărătorului, dacă Cumpărătorul este o persoană juridică și va solicita returnarea banilor plătiți în plus pentru factura rectificativă direct la magazin, suma aferentă va fi plătită numai persoanelor autorizate să acționeze în numele persoanei juridice în cauză, adică organului statutar sau unei persoane, care prezintă o procură certificată oficial.

VIII. Condiții de plată
Vânzătorul acceptă următoarele condiții de plată:
1. plata în numerar de până la 5000 LEI în cazul persoanelor juridice și până la 10000 LEI în cazul persoanelor fizice la preluarea mărfurilor la punctul de ridicare,
2. plata în avans prin transfer bancar,
3. plata prin intermediul terminalului de plată atunci când mărfurile sunt preluate la punctul de preluare (cu cardul bancar),
4. plata prin intermediul platformei bancare (online cu cardul),
5. plata în numerar la livrare, până la 5000 LEI în cazul persoanelor juridice și până la 10000 LEI în cazul persoanelor fizice (numerarul este preluat de la client de către transportator),
Mărfurile rămân în proprietatea Vânzătorului până la plata integrală și preluare, iar riscul de deteriorare a bunurilor se transmite prin preluarea mărfurilor de către Cumpărător.
Informațiile de facturare ale Cumpărătorului nu pot fi modificate retroactiv după plasarea unei comenzi.

IX. Factura
Fiecare pachet conține, pe lângă mărfuri, și un aviz de însoțire. Avizul de însoțire nu servește ca document fiscal. Livrăm factura fiscală în format electronic în termen de 14 zile de la primirea plății. Factura este atașată în e-mail-ul prin care vă informăm că plata pentru mărfuri a fost primită.

X. Condiții de livrare
Preluare personală:
Mărfurile pot fi preluate doar de Cumpărător. Această persoană trebuie să fie identificată corespunzător prin prezentarea cărții de identitate sau a pașaportului valabil.

Trimitere prin serviciul de curierat - România:
Mărfurile pot fi trimise Cumpărătorului prin servicii de curierat. Modurile individuale de transport sunt oferite în funcție de disponibilitatea actuală a serviciilor individuale și luând în considerare capacitatea și aria de acoperire. În caz de forță majoră sau cădere a sistemului informațional, SBD Romania nu răspunde pentru livrarea cu întârziere a mărfurilor. Prețul transportului se face pe baza listei de prețuri curente din ziua comenzii.
Cumpărătorul este obligat să verifice împreună cu transportatorul imediat starea expedierii (numărul de pachete, integritatea benzii cu sigla companiei, deteriorarea cutiei) conform notei de livrare anexate. Dacă se constată deteriorări ale expedierii, Cumpărătorul este obligat să întocmească o constatare împreună cu reprezentantul transportatorului cu privire la întinderea și natura prejudiciului. În baza acestei constatări, Cumpărătorul poate refuza ulterior să preia mărfurile livrate, care nu sunt conforme cu contractul de vânzare, să refuze preluarea mărfii cu defect sau să confirme livrarea mărfurilor cu defecte și, ulterior, să depună o reclamație privind defectele mărfurilor la Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul constată deteriorări sau alte nereguli după primirea expedierii, acesta este obligat să contacteze imediat vânzătorul. În cazul în care nu face acest lucru, va avea dreptul la reclamarea defectului numai dacă poate dovedi că mărfurile aveau defect deja la momentul preluării lor.
O expediere incompletă sau deteriorată trebuie să fie semnalată imediat prin e-mail la sbdromania@gmail.com sau telefonic la nr. 0040 758350467, 0040 747472107, să întocmească raportul de daune cu transportatorul și să-l trimită fără întârzieri nejustificate prin e-mail sau prin curier către Vânzător. Reclamațiile ulterioare pentru expediere incompletă sau de daune exterioare aduse expedierii nu îl privează pe Cumpărător de dreptul de a face reclamație.

XI. Condiții de garanție
Condițiile de garanție pentru mărfuri sunt reglementate de Politica de garanție și retur a Vânzătorului și de legislația în vigoare. Documentul de achiziție servește ca și certificat de garanție.

XII. Dispoziții finale
Conform legii privind soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor, consumatorul are dreptul să contacteze Vânzătorul cu o cerere de remediere dacă nu este mulțumit de modul în care Vânzătorul i-a soluționat reclamația sau dacă consideră că Vânzătorul i-a încălcat drepturile.
Consumatorul are dreptul să înainteze o propunere de inițiere a soluționării alternative a litigiului unei entități de soluționare alternativă a litigiilor, dacă Vânzătorul a respins cererea sau nu a răspuns la aceasta în termen de 30 de zile de la data expedierii.
Linkul către secțiunea SAL (soluționarea alternativă a litigiilor) din cadrul paginii oficiale a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor prin intermediul căreia consumatorul poate înainta o propunere de inițiere a soluționării alternative a litigiilor poate fi găsit aici, iar linkul către platforma SOL (soluționare online a litigiilor) a Comisiei Europene poate fi găsit aici.
Acești Termeni și Condiții Generale intră în vigoare și produc efecte începând cu data de 25.10.2023 și anulează formularea anterioară a Termenilor și Condițiilor Generale. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Generale fără o notificare prealabilă. Modificarea Termenilor și Condițiilor Generale nu se aplică contractelor de cumpărare încheiate înainte de modificarea Termenilor și Condițiilor Generale, chiar dacă mărfurile nu au fost încă livrate.